Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội Nhà báo Đài TT & TH các huyện phía Bắc
Chi hội trưởng: 143
Số điện thoại: 0912094761
Email:lehuudong168@gmail.com, contact@hoinhabaohatinh.vn
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo Đài TT & TH các huyện phía Bắc