Thông tin hội viên

Bút danh:

Ngày sinh: 15/06/2024

Nghề nghiệp:

Trình độ chính trị:

Giới tính:

Quê quán:

Dân tộc:

Thuộc chi hội

-

Thẻ hội viên

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
15/06/2024 15/06/2024

Thẻ nhà báo

Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Người ký Hình ảnh
15/06/2024 15/06/2024

Trình độ học vấn

Trình độ Trường Xếp loại

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ

Danh sách tác phẩm

Quá trình công tác

Cơ quan Chức vụ Năm bắt đầu Năm kết thúc

Khen thưởng

Nội dung khen thưởng Năm

Thông tin liên hệ

Loại liên hệ Chi Tiết
Email: cuongdm8x@gmail.com
Điện thoại: