Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh
Chi hội trưởng: 94
Số điện thoại: 0913071203
Email:vănquochtv@gmail.com
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Hà Tĩnh