Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội Nhà báo Văn phòng
Chi hội trưởng: 66
Số điện thoại: 0913438899
Email:trantuannghia@gmail.com,vn
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo Văn phòng