Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh
Chi hội trưởng: 195
Số điện thoại: 0917979878
Email:tháiinh@gmail.com, contact@hoinhabaohatinh.vn
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo Tạp chí Hồng Lĩnh