Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội NB Văn phòng Đại diện và Phóng viên thường trú
Chi hội trưởng: 37
Số điện thoại: 0918865688
Email:tanlinh@gmail.com
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo văn phòng đại diện và phóng viên thường trú