Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh
Chi hội trưởng: 125
Số điện thoại: 0903452667
Email:buichinhthu@gmail.com
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh

đây làm ạp chí Văn hoá Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học, Đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo có giấy phép thường x