Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Chi hội Nhà báo Đài TT & TH các huyện phía Nam
Chi hội trưởng:
Số điện thoại: 0393. 855463 - 850548
Email:nguoilambao168@gmail.com, contact@hoinhabaohatinh.vn
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Chi hội Nhà báo Đài TT & TH các huyện phía Nam