Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Câu lạc bộ Nhà báo nữ
Chi hội trưởng: 97
Số điện thoại: 0913250353
Email:buiminhhue@gmail.com
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ