Giới thiệu chi hội
Thông tin liên hệ: Câu lạc bộ ảnh báo chí
Chi hội trưởng:
Số điện thoại: 0393. 855463 - 850548
Email:nguoilambao168@gmail.com, contact@hoinhabaohatinh.vn
URL:http://hoinhabaohatinh.org.vn

Giới thiệu về chi hội:

Câu lạc bộ ảnh báo chí